Om nettstaden

Innhald

Nytte websida

Denne internettløysinga er berekna for prosessar rundt søknad om barnehageplass. Løysinga byggjer på WAIstandardens tilrådingar (Web Accessibility Initiative) som er utarbeida av W3C (World Wide Web Consortium). WAI nyttast for at nettstaden til kommunen skal gjerast tilgjengeleg for alle, uansett personlege føresetnader. Systemet kan derfor køyrast utan tilleggskomponentar. Det er enkelt å forstørre innhaldet på sida ved hjelp av standardfunksjonar i nettlesaren. Navigasjon, struktur og utforming blir behandlalikt på alle sider.

Ein trengjer ingen konto for å søkje barnehageplass, men brukaren må vere logga inn for å kunne sjå personleg informasjon og fylgje vidare saksbehandling av sin søknad om barnehageplass på internett. Alle søkjarar vil, kort tid etter at søknaden er registrert og stadfesta, få tilsendt brukarnamn og passord til den postadressa som er registrert av kommunen. Gjeld ikkje for kommunar som har teke i bruk ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides).

Når du skal fylle ut ein barnehagesøknad kan du starte med å sjå på detaljar om dei ulike barnehagane i kommunen og fylle din "handlekurv" med barnehagar som du kunne tenkje deg å søkje. Dette gjer du under menyen Barnehage. Desse plukkar du heilt fritt, uavhengig av profil og tilknyting til området. Barnehagar som du finn interessante og som du har lagt til, kan du hente fram igjen når du seinare skal fylle ut din søknad.

Finn på nettstaden

For å få ein oversikt over barnehagetilbodet i kommunen nyttast menyen Barnehage. Her blir alle barnehagane i kommunen presenterte. Det er mogeleg å nytte feltet for Søk i Navn/Profil eller avgrense søket etter område for lettare å skaffe seg oversikt over tilbodet.

Nettstaden er bygd opp med ulike hjelpetekstar. Somme av desse finst som utdjupande tekstar rett under overskriftene. Andre finst i hjelpebobler i høgre marg.

For å forflytte deg på nettstaden kan du trykkje på menyane eller bruke knappen som heiter Neste.

Laste ned filer

Under kan du sjå kva for filformat som er tilgjengeleg på nettstaden og hvilke program du kan laste ned gratis for å kunne ta del i informasjonen.

Endre tekststorleiken

Ved hjelp av funksjonar som er bygd inn i nettlesaren din kan du endre storleiken på teksten. I dei fleste moderne nettlesarar gjer du dette ved å halde CTRL nede medan du snurrar på musehjulet. Du kan også endre storleiken på teksten i nettlesarmenyane.

Teknisk informasjon

Webapplikasjonen byggjer på tilråding gitt i WAIstandarden (Web Accessibility Initiative), og er teken fram av W3C (World Wide Web Consortium). WAI er teken fram for at websystemet i kommunen skal gjerast tilgjengeleg for alle, uansett personlege føresetnader. Systemet skal kunne kjørast utan å nytte tilleggskomponentar samstundes som det setjast krav til innhald og layout. XHTML 1.0 Strict er valt for å strukturere innhaldet, og stilark (CSS, Cascading Style Sheets) nyttast for å styre korleis innhaldet presenterast.

Nettlesar

Webapplikasjonen gjer seg best i ein moderne nettlesar som støttar standarden nemnt over. Eldre versjonar av nettlesarar som ikkje støttar slike standardar viser same innhald, men utan formgjeving. For meir informasjon om dei ulike nettlesarane, se respektive nettstad for nettlesarar.

Skript

Denne nettsida nyttar JavaScript enkelte stader i samband med val av dato og for å opne visse typar lenker i nye vindauge. Ingen av desse funksjonane er kritiske for at nettsida skal fungere.

Her finn du informasjon som kommunen må informere om ved bruk av våre elektroniske tenester.

Postadresse: Postboks 174, 6988 Askvoll

Telefon: 57 73 07 00

E-postadresse: postmottak@askvoll.kommune.no

På denne nettstaden nyttast informasjonskapslar. Informasjonskapslar er små tekstfiler som lagrast på brukarens pc og som er mogleg å nytte for å fylgje kva brukaren gjer på nettstaden.

Det finst to typar informasjonskapslar:

  1. Ein permanentkapsel blir liggjande att på vitjarens datamaskin i ei bestemt tid.
  2. Ein sesjonskapsel lagrast mellombels i datamaskinens minne medan brukaren er inne på nettstaden. Denne kapselen blir borte når du stengjer nettlesaren.

Denne nettstaden nyttar kun sesjonskapslar. Det nyttast for å behandle informasjon som du leggjer att når du nyttar e-tenester til nettstaden.

Om du ikkje aksepterer bruk av informasjonskapslar kan du stengje av dette i sikkerheitsinnstillingane i nettlesaren din. Sesjonskapslar må aksepterast for at e-tenesta til nettstaden skal fungere. Du kan også stille inn nettlesaren slik at du får eit spørsmål kvar gong nettlesaren forsøkjer å lagre ein informasjonskapsel på datamaskinen din. Gjennom nettlesaren kan også kapslar som er lagra tidligare slettast. Les meir om dette på nettlesarens eiga hjelpeside.

Teknologirådet er eit uavhengig, offentleg organ som skal identifisere viktige teknologiutfordringar og fremje ein brei offentleg debatt om moglegheiter og konsekvensar ved ny teknologi for samfunnet og for den enkelte. Du kan lese meir om Cookies på nettstaden: www.teknologiradet.no

Kommunen er ansvarlig for behandling av personopplysninger på dette nettstedet. Informasjon om hvordan du kontakter oss finner du nederst på siden.

Kommunen behandler dine personopplysninger:

  • for å kunne identifisere deg
  • for å administrere dine personopplysninger og vedlikeholde relaterte tjenester som lister over søkere og dertil hørende funksjoner.

Denne personvernerklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas i forbindelse med data som samles inn av kommunen gjennom dette webstedet.

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysingsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift.

Som bruker av nettstedet samtykker du til lagring av de innsamlede data om deg. Samtykket gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene, jf personopplysningsloven § 2 nr 7.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan personopplysninger du oppgir til kommunen ved dette webstedet behandles, eller du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, kan du henvende deg til den kommunale enhet som opplysningene skal avgis til, og som skal behandle saken.


Behandlingsansvarlig og databehandler
Kommunen er eier av informasjonen som samles inn, og er behandlingsansvarlig jf personopplysningsloven § 2 nr 4-5. Det er den enkelte kommunalsjef som er behandlingsansvarlig, men det daglige ansvaret ligger til den enkelte kommunale enhets administrative ledelse.

IST AS er databehandler av personopplysninger innsamlet gjennom dette nettstedet. Eierforholdet reguleres av en egen databehandleravtale som sikrer konfidensialitet og integritet gjennom sikkerhetsløsninger og rutiner for sletting av informasjon ved overføring til kommunen.


Formål med innsamling av personopplysninger
De innsamlede opplysningene gjør kommunen i stand til å utføre sin saksbehandling knyttet til din henvendelse. De innsamlede opplysningene om deg registreres og behandles på samme måte som om du hadde sendt inn din henvendelse på papir.

Opplysningene vil bare bli brukt til saksbehandling for det formål henvendelsen gjelder.


Sensitive personopplysninger
Du må ikke legge inn sensitive personopplysninger i skjermdialogene. Sensitive personopplysninger kan for eksempel være opplysninger knyttet til etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, opplysning om straffbare forhold, helseopplysninger og/eller medlemskap i foreninger (jf personopplysningsloven § 2 nr 8). Du må heller ikke legge ved vedlegg som inneholder slik informasjon. Om du må avgi slik informasjon i forbindelse med henvendelsen, må denne ettersendes per post. Informasjon om dette gis i skjermdialogene.

Innsamling, behandling, lagring og videreformidling av personopplysninger
Personopplysninger i forbindelse med en spesifikk sak er bare tilgjengelig for:
  • saksbehandlere i kommunen som er involvert i saken
  • ansatte i kommunen som er involvert i saken (uten direkte adgang til behandlingssystemene)
  • teknisk støttemannskap i kommunen, dersom tekniske vanskeligheter dukker opp i behandlingssystemene

Dersom kommunen har behov for å henvise saken til et annet forvaltningsorgan, vil den personen det gjelder bli informert, og tillatelse vil bli etterspurt for eventuell overføring av opplysningene.


Informasjonssystemer og teknologianvendelse
Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin, kommunens og databehandlers tjener(e) transporteres over en sikret linje (HTTPS/SSL).

Våre informasjonssystemer er tilrettelagt for å håndtere personopplysninger jf personopplysningsloven § 8 (ikke-sensitive personopplysninger).


Rett til innsyn i, og endring/ sletting av personopplysninger
Hvis du ønsker innsyn i de opplysningene som kommunen har lagret om deg, kan du henvende deg til den kommunale enhet som behandler den saken som opplysningene er avgitt i forbindelse med. Du kan be om at opplysninger endres, rettes eller slettes.